Predstavitev

domlipaozadje

PREDSTAVITEV IN OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

Dom Lipa d.o.o. je dom starejših občanov, ki je s svojim delovanjem pričel leta 2008. Dom ima koncesijo za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše za skupno 206 stanovalcev.  Osnovni dejavnosti družbe sta dejavnost domov za starejše in dejavnost nastanitvene ustanove za oskrbo starejših ter invalidnih oseb. Uporabnikom zagotavljamo osnovno oskrbo, socialno oskrbo, zdravstveno varstvo, zdravstveno nego in rehabilitacijo (fizioterapijo ter delovno terapijo). Na voljo so tudi dodatne storitve, ki se izvajajo po željah in potrebah stanovalcev ter svojcev.

V DOMU LIPA lahko najdejo svoj drugi dom osebe, ki iz kakršnih koli razlogov ne morejo več živeti doma. Prijazno okolje in zaposleni jim bodo omogočili, da bo njihovo življenje prijetno ter po njihovi meri tudi ob najzahtevnejših zdravstvenih in starostnih težavah.

Dom Lipa je z bivalnega in strokovnega vidika zasnovan kot dom starejših ČETRTE GENERACIJE, kar pomeni, da nudi celovito oskrbo stanovalcem po najsodobnejšem konceptu, ki zagotavlja družinsko obliko življenja.

V domu nudimo stanovalcem standardne in nadstandardne pogoje bivanja ter obseg storitev v skladu z njihovimi potrebami in željami.

V DOMU LIPA je na voljo 130 sob. Od tega je 49 sob enoposteljnih, 50 dvoposteljnih, 7 triposteljnih ter 12 enoposteljnih in 12 dvoposteljnih apartmajev. Večina namestitev je z vidika stanovanjskega standarda nadstandardna (klima naprave, večja kvadratura sobe, lastna kopalnica).

Dom se odlikuje po svetlih, čistih in velikih prostorih, opremljenih z najsodobnejšo notranjo opremo, ter z medicinskimi pripomočki za najzahtevnejše strokovno delo.

V pritličju doma so:

 • ambulantni prostori,
 • prostori za fizioterapijo in delovno terapijo, socialno delo ter druge oblike strokovnega dela,
 • kuhinja, jedilnica, večnamenski prostor in kavarna ter
 • izhod na bogate zunanje parkovne površine.

V kletnih prostorih so:

 • domska pralnica,
 • garderobe za zaposlene,
 • skladišča za potrebe doma in drugo.

Stanovanjski del doma se nahaja v dveh zgradbah, ki sta povezani z veznim hodnikom. Prostori so razporejeni tako, da zagotavljajo maksimalne pogoje za bivanje in strokovno delo zaposlenih.

Dom ima tudi varovani oddelek, ki je namenjen stanovalcem, obolelim za demenco, na katerem se izvajajo programi, prilagojeni potrebam, željam in stopnji demence posameznih stanovalcev.

Poleg domske oskrbe nudimo stanovalcem tudi možnost nastanitve v oskrbovanih stanovanjih. Ta so namenjena starejšim ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati, kljub temu pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno življenje z večjo ali manjšo pomočjo strokovnega osebja.

Oskrbovana stanovanja so z domskim delom povezana z veznim hodnikom. Na voljo je 16 oskrbovanih stanovanj (8 enoposteljnih in 8 dvoposteljnih). Poleg najema stanovanja lahko uporabniki koristijo socialno varstvene storitve v obliki različnih paketov in domsko prehrano.

VAROVANI ODDELEK

Varovani oddelek je oddelek v socialno varstvenem zavodu, kjer so stanovalci zaradi svojih potreb, povezanih s težavami v duševnem zdravju, nepretrgoma deležni posebne zaščite in varstva ter oddelka oziroma zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji. V Domu Lipa imamo varovani oddelke za osebe, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

Demenca je bolezen, ki je v vsem razvitem svetu, tudi v Sloveniji, v velikem porastu. Je bolezen, ki je ne moremo ozdraviti, lahko pa s pravilnim in pravočasnim pristopom upočasnimo njeno napredovanje. Demenca je sindrom kot posledica večinoma kronične in progresivne bolezni možganov z motnjami mnogih višjih kortikalnih funkcij, vključno s spominom, z mišljenjem, orientacijo, dojemanjem, računanjem, s sposobnostjo učenja, z govorom in s sposobnostjo presoje. Zavest ni skaljena. Kognitivne omejitve običajno spremljajo spremembe čustvene kontrole, socialnega vedenja ali motivacije, običajno se te pogosteje kažejo. Bistvo za obstoj demence je tudi oviranost bolnika pri dnevnih življenjskih aktivnostih in v kakšni meri je omejena njegova sposobnost obvladovanja vsakdanjega življenja.

V Domu Lipa v Štorah, socialno varstvenem zavodu, sledimo ciljem zagotavljanja kakovostnih socialno varstvenih storitev. Pri izvajanju storitve institucionalnega varstva starejših upoštevamo individualnost uporabnika, njegovih potreb, pričakovanj in zmožnosti.

 V Domu imamo dva varovana oddelka, in sicer v 2. nadstropju (bivalna enota A, B, C)  in 4. nadstropju (bivalna enota C) doma. Smo dom četrte generacije, ki temelji na gospodinjskih enotah. Imamo 51 mest na varovanih oddelkih za osebe, obolele za demenco. Imamo 4 gospodinjske enote (9, 12, 14 in 16 stanovalcev), ki so na dveh oddelkih doma, ter 3 različne skupine (Breza, Vrba in Sončnice).

Vsaka soba ima lastno kopalnico s sanitarijami. Vse sobe so opremljene s klimatskimi napravami in so nadstandardne glede na kvadraturo.

Bivalno okolje stanovalcev je prijetno, primerno opremljeno in udobno. Odnosi se oblikujejo na podlagi tolerance, so terapevtski, imajo značilnosti spoštovanja in empatije. Negovalno delo se izvaja 24 ur v skladu s standardi in se smiselno prilagaja glede na dnevne sposobnosti stanovalcev.

Pri izvajanju socialno varstvenih, zdravstvenih in ostalih storitev sledimo strokovnim načelom ter smernicam razvoja, nudimo storitve v skladu z veljavno zakonodajo, kodeksi in etičnimi načeli ter sledimo zastavljenim ciljem.

V ospredje postavimo individualnost vsakega stanovalca. Temeljno področje skupnega delovanja različnih služb je izvajanje individualnega načrtovanja s stanovalci in z njihovimi ključnimi osebami; gre za spodbujanje k aktivni vlogi stanovalcev in možnosti lastne izbire, kar zagotavljamo tudi z analizo tveganja. Stanovalce spodbujamo k čim večji samostojnosti, jih podpiramo tam, kjer podporo potrebujejo.

Svoje delo usmerjamo v doseganje najvišje kakovosti socialno varstvenih, zdravstvenih in drugih storitev. Prizadevamo si za efektivno timsko delo in se tudi dodatno izobražujemo na tem področju.

Sprejem na varovani oddelek se izvaja v skladu s 74. in 75. členom Zakona o duševnem zdravju, in sicer je možen:

 • s privolitvijo kot izraz svobodne volje osebe, ki temelji na razumevanju položaja in je izoblikovana na podlagi primernega pojasnila o naravi in namenu obravnave; privolitev mora biti pisna; za osebo, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, da privolitev njen zakoniti zastopnik, osebe lahko varovani oddelek zapustijo kadarkoli;
 • brez privolitve na podlagi sklepa sodišča; zadržanje v varovanem oddelku na podlagi sklepa sodišča se lahko določi za največ eno leto.

HIŠNI RED

PREDSTAVITEV SLUŽB

KLIKNI NA SLIKO ZA VEČJI VPOGLED!

organigram

SOCIALNA SLUŽBA

TATJANA - SKUPINA

Socialna služba opravlja svoje dejavnosti že pred sprejemom v dom, ko v prvih kontaktih s prosilci in njihovimi svojci te seznanja z informacijami za sprejem. Bodoče stanovalce in  njihove svojce pripravi na prihod v dom, da je ta čim prijetnejši ter da je prilagoditev čim lažja. Socialna delavka tudi rešuje konflikte in pritožbe stanovalcev ter obravnava želje stanovalcev in jih posreduje drugim službam. Ponuja strokovno pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk uporabnikom ter svojcem. Nudi pomoč pri socialnem vključevanju (prilagajanje na domsko življenje, vzpostavljanje nove socialne mreže, spoznavanje, vključevanje v skupine). Sodeluje z ostalimi službami v domu in z zunanjimi institucijami pri uveljavljanju pravic uporabnikov.

Pri svojem delu uporablja različne metode dela, kot so: informiranje, osebno svetovanje, spremljanje, individualna in skupinska obravnava, svetovanje, vodenje, zastopanje, intervencija, preskrba ter oskrba. Delo vključuje:

 • pripravo na sprejem, delo ob sprejemu, premestitvi in odpustu stanovalcev;
 • pomoč pri vključevanju stanovalcev v novo okolje;
 • skupinsko in individualno delo s stanovalci;
 • interaktivno delo;
 • vzpostavljanje, razvijanje in ohranjanje socialne mreže stanovalcev;
 • nakupe za stanovalce in s stanovalci;
 • delitev žepnin in pomoč stanovalcem pri razpolaganju z denarnimi sredstvi;
 • sodelovanje s civilnimi združenji in drugimi organizacijami v lokalni skupnosti ter izven nje, s centri za socialno delo, z bolnišnicami;
 • urejanje socialno varstvenih pravic stanovalcem;
 • sodelovanje pri razvrščanju stanovalcev v kategorije oskrbe;
 • izdelavo individualnih načrtov;
 • uvajanje in vodenje prostovoljnega dela v domu;
 • timsko delo;
 • sodelovanje s službami znotraj doma;
 • sodelovanje s svojci in skrbniki;
 • sodelovanje pri organiziranju razvedrilnih, kulturnih in rekreacijskih aktivnosti v domu;
 • urejanje plačil v skladu z zakonodajo (dogovori);
 • sodelovanje v komisiji za sprejem, odpust in premestitev stanovalcev;
 • multidisciplinarno timsko delo;
 • vodenje in urejanje prijave, obnove ter odjave začasnega prebivališča;
 • sodelovanje z lokalno skupnostjo, s civilnimi združenji in z drugimi organizacijami;
 • vodenje socialne dokumentacije (osebne mape, druga dokumentacija);
 • sodelovanje in povezovanje s socialnimi delavci s področja institucionalnega varstva.

Socialna delavka sodeluje v projektih izboljšanja kakovosti življenja stanovalcev, rehabilitacije in resocializacije. Dejavnost je usmerjena v razvoj, ohranjanje in spodbujanje osebnostnih kapacitet ter veščin uporabnikov storitev, in sicer s ciljem ohranjanja samostojnosti ter zmožnosti lastnega vpliva. Socialno delo sledi načelom in se zavzema za spoštovanje človekove osebnosti, dostojanstva in zasebnosti.

 

 

*"Skrivnost srečnega življenja je, da počnemo, kar nam je všeč. A prej se moramo naučiti uživati pri tistih stvareh, ki jih moramo narediti, da bi lahko delali, kar nam je všeč." - Dexter Yager

SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

Zdravstvena dejavnost v domu za starejše izhaja iz Zakona o zdravstvenem varstvu in Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določata, da domovi za starejše opravljajo v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti zdravstveno nego, rehabilitacijo ter specialistično dejavnost. Služba zdravstvene nege in oskrbe si prizadeva, da stanovalcem zagotavlja ustrezno strokovno zdravstveno nego, oskrbo ter pomoč in jih spodbuja  k ohranjanju čim višje stopnje samostojnosti pri vseh življenjskih aktivnostih, krepitvi zdravja s pomočjo rehabilitacije ter jim s tem omogoča življenje v okvirih, kot jim ga dopuščata visoka starost in njihovo zdravstveno stanje. Gre za kontinuirano zdravstveno nego 24 ur na dan, vse dni v letu.

S strpnostjo in prijaznim ter strokovnim  načinom komuniciranja nudimo stanovalcem strokovno izvajanje postopkov zdravstvene nege, izvajanje medicinsko tehničnih posegov in pomoč evidentiranja storitev ter vodenje zdravstveno negovalne dokumentacije, delo v ambulanti, izvajanje osnovne in socialne oskrbe ter stalen nadzor nad počutjem in zdravstvenim stanjem stanovalcev ter ukrepanje v nujnih primerih.

Kakovostna kontinuirana zdravstvena nega in oskrba stanovalcev:

 • izvajanje osnovne zdravstvene nege (negovalni kader);
 • izvajanje specialne zdravstvene nege (zdravstveno negovalni kader);
 • zagotavljanje kontinuirane zdravstvene nege in oskrbe po procesni metodi dela v vseh treh izmenah, 24 ur dnevno, vse dni v letu;
 • vsakodnevno spremljanju zdravstvenega stanja stanovalcev in ugotavljanje ter načrtovanju potreb po zdravstveni negi;
 • načrtovanje negovalnih intervencij;
 • določanje ciljev zdravstvene nege, po možnosti skupaj s stanovalci in z njihovimi svojci;
 • aktivno vključevanje stanovalcev v vse procese zdravstvene nege glede na njihove zmožnosti;
 • skrb za zdravstveno vzgojno delo;
 • kakovostno izvajanje osnovne nege (inkontinentni program, osnovna nega in oskrba);
 • osnovna oskrba (bivanje v eno- in dvoposteljnih sobah, vzdrževanje in ustrezno čiščenje prostorov, ustrezna skrb za  posteljno ter osebno perilo, organizirano prehrano in tehnično oskrbo);
 • združujemo svoja znanja in z dobro organizacijo dela nudimo kakovostne storitve zdravstvene nege;
 • socialna oskrba (skrb za urejenost stanovalcev, pomoč pri urejanju, osebni higieni, vstajanju, oblačenju, slačenju, pomoč pri gibanju, hoji, prehranjevanju, kopanju, uporabi ortopedskih pripomočkov, vzpostavljanje terapevtske komunikacije ...);
 • izvajanje zdravstvenega varstva (izvajanje storitev osnovne in specialne zdravstvene nege, po predpisih iz področja zdravstvenega varstva),
 • vodenje zdravstveno negovalne dokumentacije za vsakega stanovalca,
 • sodelovanje z Zdravstveno postajo Štore,
 • sodelovanje z ZD Celje;
 • sodelovanje s Splošno bolnišnico Celje,
 • sodelovanje z ostalimi bolnišnicami in zdravilišči,
 • sodelovanje z ZZZS in ZZV;
 • sodelovanje s SZŠ Celje, VZŠ Celje in ostalimi zdravstvenimi šolami;
 • sodelovanje z ostalimi izobraževalnimi ustanovami (vrtci, OŠ, SŠ, fakultete);
 • izvajanje projektov, delo ob smrti in odpustu stanovalcev;
 • sodelovanje v komisiji za sprejem, premestitev in odpust;
 • sodelovanje v komisiji za pritožbe, pohvale in ankete.

Osnovna misel in cilj, ki nas vodita pri delu, sta, da ohranimo in dosežemo najvišjo možno stopnjo samostojnosti ter neodvisnosti stanovalcev v vseh življenjskih aktivnostih (gibanje, prehranjevanje, odvajanje in izločanje, spanje in počitek, oblačenje in slačenje, čistoča in nega telesa, komunikacija, izražanje potreb, čustev in občutkov, razvedrilo, rekreacija ...).

 

Tisoč milj dolgo potovanje se začne z enim samim korakom." - Lao Ce

DELOVNA TERAPIJA

Delovna terapija omogoča posamezniku, da kljub fizičnim in duševnim omejitvam lahko opravlja zanj pomembne naloge ter uresničuje vloge v vsakodnevnem življenju z najvišjo mero neodvisnosti in samostojnosti.

Osnovni cilj delovne terapije je pomagati stanovalcem, da ohranijo najvišjo možno mero samostojnosti na vseh področjih človekovega delovanja. Hkrati pa strmimo k aktivnemu življenju starostnika v domski oskrbi.

Poudarek  je na aktivnem sodelovanju stanovalcev na vseh nivojih okupacije:

 • dnevne aktivnosti: čim večja samostojnost pri vsakodnevnih aktivnostih  (učenje transfera, učenje  vožnje z invalidskim vozičkom, učenje oblačenja, slačenja, funkcionalne mobilnosti …);
  • aktivnosti za izboljšanje senzorike, motorike in kognitivnih sposobnosti;
 • prostočasne aktivnosti (krepitev psihofizičnih sposobnosti in aktivno preživljanje prostega časa: razvedrilo, zadovoljevanje duhovnih in kulturnih potreb, izražanje in ohranjanje ustvarjalnosti ter ročnih spretnosti);
  • socializacijske aktivnosti (praznovanje rojstnih dni, skupine za samopomoč, domske prireditve, pikniki, izleti …);
 • produktivne aktivnosti (vključevanje v vsakodnevna gospodinjska opravila);
 • aplikacije pripomočkov in adaptacije okolja.

V domu se trudimo, da so stanovalci aktivni, zato imajo na voljo več različnih aktivnosti. Okupacijske aktivnosti so prilagojene sposobnostim stanovalcev in se  izvajajo na vseh oddelkih  doma.

Stanovalcem nudimo naslednje vsakodnevne okupacijske aktivnosti:

 • ustvarjalne aktivnosti,
 • ročna dela,
 • gibalne aktivnosti,
 • vaje za krepitev spomina,
 • pogovorne skupine,
 • bralne aktivnosti,
 • skupine za samopomoč,
 • branje in obiski domske knjižnice,
 • medgeneracijsko druženje s prostovoljci,
 • vsakodnevna gospodinjska opravila na vseh oddelkih po željah in interesih stanovalcev,
 • organizirana peka piškotov po oddelkih ob večjih praznikih.

Prav tako organiziramo za vse stanovalce doma naslednje  družabne aktivnosti:

 • skupna praznovanja rojstnih dni stanovalcev,
 • ogled zabavnih in kulturnih  prireditev (folklorne skupine, ljudski pevci, razni ansambli, nastopi  otrok  iz šole in vrtca Štore …),
 • obisk svetih maš v domski kapelici,
 • ogledi  filmov v domskem kinu,
 • ljudsko petje stanovalcev v domskem pevskem zboru,
 • celjska knjižnica na obisku; bralno-pogovorna urica,
 • druženje s psom,
 • izleti,
 • sodelovanje na športno-družabnih igrah domov celjske regije,
 • piknik v naravi,
 • interne poletne športne igre za stanovalce doma,
 • poletne in zimske delavnice  pod vodstvom zunanje animatorke.

Velik pomen  namenjamo socializaciji in vključevanju stanovalcev v izvendomsko življenje. Zato organiziramo izlete, piknike v naravi, srečanje stanovalcev s stanovalci okoljskih domov, oglede razstav, oglede kulturnih in športnih prireditev izven doma.

 

 

Življenje je simfonija za tiste, ki imajo ušesa, da slišijo; da boš res slišal simfonijo, moraš biti občutljiv za vsak glas slehernega instrumenta v orkestru. Življenje je darilo, če nanj gledate kot na ples. Bilo bi nekaj čudovitega, nekaj kar bi počeli z drugimi ljudmi, pri čemer bi razvijali čut za lepoto in ritem, nekaj, kar bi nas navdajalo z radostjo.V življenju ni tako pomembno, kje SMO, ampak kam smo namenjeni. Da bi pripluli do nebeškega pristana, moramo pluti, včasih z vetrom, včasih proti njemu - toda pluti moramo - ne smemo se ustaviti na naplavini ali se zasidrati pred ciljem." Vizija je portal življenja. Ljudem, ki so jasno definirali svojo vizijo, se zidovi ne zdijo neprehodni. Oliver Wendell Holmes

FIZIOTERAPIJA

Osnovna cilja fizioterapije sta izboljšanje in ohranjanje psihofizične kondicije stanovalcev. Fizioterapija obsega področje preventive, kurative in rehabilitacije. Dela in naloge so vzpostavljanje, izboljševanje ter vzdrževanje telesnih in duševnih zmogljivosti stanovalcev. Fizioterapevtska obravnava je največkrat potrebna pri kroničnih in akutnih stanjih, po poškodbah ter zlomih, po nevroloških obolenjih in različnih operativnih posegih. Obravnava je lahko skupinska ali individualna.

Cilji skupinske vadbe so:

 • ohranjanje sklepne gibljivosti in mišične moči,
 • trening ravnotežja in koordinacije,
 • ohranjanje samostojnosti pri gibanju, hoji,
 • izboljšanje kardiovaskularnih funkcij,
 • druženje in spodbujanje aktivnosti na prostem.

Težavnost in zahtevnost skupinske vadbe se prilagodita fizični zmogljivosti stanovalcev, njihovi motiviranosti in gibalni oviranosti.

Fizioterapevtska obravnava pa poteka tudi individualno. Prilagojena je stanovalčevemu psihofizičnemu stanju, in sicer na podlagi fizioterapevtske ocene in predpisane terapije, ki jo odredi domski zdravnik. Veliko časa namenimo vzdrževalni fizioterapiji, ki se izvaja pri najtežjih, nepokretnih bolnikih – vzdržujemo gibljivost sklepov, preprečujemo kontrakture in skrbimo za pravilne položaje v postelji.

Storitve obsegajo naslednje tehnike in metode:

 • kineziterapijo,
 • nevrološko obravnavo,
 • elektroterapijo,
 • lasersko terapijo,
 • ultrazvočno terapijo,
 • krio- in termoterapijo ter
 • svetlobno terapijo.

Cilji omenjenih tehnik in metod so, da stanovalci pridobijo, izboljšajo ter ohranijo svojo fizično kondicijo, gibljivost, telesno spretnost in samostojnost pri opravljanju funkcionalnih aktivnostih, samostojnost pri hoji s pripomočkom ali brez. Izvajamo tudi samoplačniške fizioterapevtske storitve in različne vrste masaž.

Velikokrat je izboljšanje fizičnega stanja minimalno in napreduje z majhnimi koraki, ki so za laike skoraj neopazni, vendar so za nas in za stanovalce velik napredek, ki se ga veselimo vsi. Prav tako vzdrževanje zdravstvenega stanja včasih zahteva velike napore in nam predstavlja velik uspeh.

 

 

Ni pomembno to, v kar gledaš, pomembno je to, Kar vidiš. Henry David Thoreau

SLUŽBA PREHRANE

V kuhinji pripravljamo starosti in zdravstvenemu stanju primerno prehrano. S celodnevno  prehrano oskrbujemo stanovalce doma, stanovalce v oskrbovanih stanovanjih in zaposlene v domu. Poudarek dajemo zdravi prehrani, še posebej pa se trudimo pri dietni prehrani stanovalcev.

Za stanovalce pripravljamo štiri dnevne obroke (zajtrk, kosilo, popoldanska malica, večerja), za sladkorne bolnike pa še dodatna obroka (dopoldanska malica, povečerek).

Nudimo kakovostno prehrano glede na potrebe, želje in zdravstveno stanje stanovalcev:

 • ustrezna dietna prehrana glede na zdravstveno stanje in prilagojena potrebam stanovalcev,
 • ustrezna priprava primernega obroka,
 • kakovostna postrežba,
 • možnost sodelovanja stanovalcev pri izdelavi mesečnih jedilnikov,
 • dobro sodelovanje med zaposlenimi, stanovalci in svojci glede na potrebe ter želje,
 • priprava hrane za posebne priložnosti,
 • redna vzdrževanja in čiščenja prostorov ter opreme (standardi),
 • informiranje in izobraževanje zaposlenih s spremembami, novostmi,
 • dostavljanja prehrane na dom, prodaja obrokov zaposlenim.

 

 

"Življenje je darilo. Nikoli ne pozabite uživati v njem." (ljudski pregovor)

POMOŽNE SLUŽBE

Področja, ki jih pokrivajo:

 • služba recepcije, ki je zagotovljena 24 ur, vse dni v letu,
 • služba pralnice, ki zagotavlja in skrbi za čisto domsko in osebno perilo stanovalcev,
 • služba vzdrževanja, ki skrbi za hišniško- vzdrževalna dela v domu,
 • služba čiščenja, ki skrbi za čiste in urejene prostore v domu.

 

*"Uživajte srečne dni, zakaj življenje je le trenutek."Marguerite Yourcenar

SPLOŠNE SLUŽBE

RACUNOVODSTVO

»FINANČNO RAČUNOVODSKA  SLUŽBA  IN SPLOŠNA SLUŽBA«

V okviru finančno računovodske službe se izvajajo strokovne naloge s področja financ in računovodstva vključno z načrtovanjem, poročanjem in spremljanjem poslovanja doma. Ta služba   med drugim izstavlja račune za opravljene storitve in ima tudi svojo blagajno, kjer se  lahko brez zaračunane provizije poravnavajo položnice za oskrbo.

V okviru splošne službe pa se izvajajo predvsem  aktivnosti upraviteljstva oskrbovanih stanovanj  ter vsa strokovna opravila in iskanje optimalnih rešitev s področja splošno kadrovskih zadev.

 

V življenju ne dobiš vedno tistega, kar si želiš, vendar vedno dobiš tisto, kar potrebuješ."(neznan avtor)

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

  ENERGETSKA-IZKAZNICA