Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Družba Dom Lipa, d.o.o. je bila uspešna pri prijavi za sofinanciranje operacije            » Sončna elektrarna MFE DOM LIPA » (JR SE OVE 2021).

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifični cilj je povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Javni razpis za sofinanciranje projektov financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja”, prednostne naložbe “Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov”, specifičnega cilja “Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije”.

Opis operacije

Namen ozirom cilj projekta »Sončna elektrarna MFE DOM LIPA« nazivne moči 158,53 kW, je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije. S proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije želimo zagotoviti kakovostno, varno, zanesljivo, stroškovno ugodno, okolju prijazne in trajnostno naravnano samooskrbo z električno energijo.

Vrednost celotne operacije:  150.378,96 EUR (brez DDV)

Vrednost sofinanciranja: 20% upravičenih stroškov operacije

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za kohezijo

  ENERGETSKA-IZKAZNICA